Bu sözleşme, sineturkiye.com alan adı üstünden içerik sağlayıcısı olan SineTürkiye’nin barındırdığı tüm içerik ve eserlerin nasıl kullanılabileceğine dair bütün yasal mevzuatı ve hakları ibraz eder. Bu siteye giren ziyaretçi bu sözleşme metnini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bu siteye girmeyen içerik sağlayıcılar ise, kendi sitelerinde kural ihlali yapılması halinde SineTürkiye tarafından bu sözleşme ve bir uyarı metni ile ikaz edilir ve ihlalin 3 gün içinde durdurulması istenir.

Bu sitedeki her türlü içeriğin kopyalanmasına, aşağıda ibraz edilen kopyalama kurallarının her madde ve bendine ayrı ayrı uyulması kaydıyla izin verilmektedir. Bu şartnamede ibraz edilen kurallara uyulmadan yapılan her çeşit kopyalama işleminde SineTürkiye, yasal haklarını kullanmayı saklı tutar.

İntenet yayınları için kopyalama kuralları

İnternet yayınları, yazar adı ve yazının linkini (bağlantı adresi dijital ortamda tıklanabilecek hyperlink formatında) kaynak göstererek kopyalayabilir. Ticari nitelikte olan yayınlar ve basılı yayınlar ve kar amacı taşıyan yayınlar, SineTürkiye’nin site adresini (sineturkiye.com) ve yazar adını kaynak göstererek kopyalayabilir. Yazıya ait linki ve yazar adını doğru kullandığınıza emin olunuz. (Bu ibareler, kopyaladığınız içeriğin başında veya sonunda kullanılabilir).

Alıntılar için kopyalama kuralları

SineTürkiye’den yapılacak alıntılarda, “Yazarın adı, Yazarın soyadının baş harfi. (Yıl, Tarih). Yazının başlığı. [Web sitesinin ismi] Erişim adresi: ” kuralıyla kopyalama yapılabilir.

Örnek: Öztürk, B. (2019, 20 Ocak). Ulu Ozanlar: Geçmişten günümüze ve bugünden geleceğe. [SineTürkiye] Erişim adresi: https://sineturkiye.com/ulu-ozanlar/

Her türlü kopyalama ve alıntı için SineTürkiye’yi ([email protected]), hangi yazıların kopyalanacağı ve hangi yayında yer alacağı konusunda bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Yasal haklar ve izlenecek hukuki prosedür

1) İşbu beyannamede (yukarıdaki kurallarda) belirtilen kullanım koşullarının ve kopyalama kurallarının ihlal edilmesi halinde, SineTürkiye’de bulunan kod, yazılım, görsel ve metin dahil olmak üzere hiçbir malzeme değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz ve/veya dağıtılamaz. Kural ihlali yapan içerik sağlayıcı ve bireyler hakkında SineTürkiye tarafından kurumsal olarak yasal işlem başlatılır ve aşağıdaki yasal prosedür izlenir:

Kural ihlali yaşandığında SineTürkiye’nin izleyeceği yasal prosedür:

a) 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Ek Madde-4) uyarınca kural ihlalini yapan içerik sağlayıcısı uyarılır ve ihlale konu olan içeriğin 3 iş günü içinde kaldırılması veya ihlale neden olan bilginin (yazar adı ve link) eklenmesi istenir.

b) İhlâlin devamı halinde Hukuk Büromuz aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığı’na başvuru yapılır. Gerekli kanıtlar tarafımızca sunularak 3 gün içinde ihlâle devam eden içerik sağlayıcısına verilen hizmetin Savcılık emriyle durdurulması talep edilir. İhlali yapan internet sitesinin erişimi, Savcılık veya Mahkeme kararıyla engellenebilir.

5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Madde 25 – (Değişik madde: 03/03/2001 – 4630/15. md.)

Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dâhil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanması ve yayınlanan eserlerin bu kuruluşların yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletilmesi hakkı münhasıran eser sahibine aittir.

Eser sahibi, eserinin aslı ya da çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda eserine erişimini sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına da sahiptir.

Ek Madde 4 – (Ek madde: 03/03/2001 – 4630/37. md.)

Dijital iletim de dâhil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâle konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını ister. İhlâlin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür.

5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

Madde 9 – İçeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı

1) İçerik nedeniyle hakları ihlâl edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır.

2) Talebin reddedilmiş sayılması halinde, kişi on beş gün içinde yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine başvurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin kararına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

3) Sulh ceza hâkiminin kesinleşen kararının, birinci fıkraya göre yapılan başvuruyu yerine getirmeyen içerik veya yer sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde içerik yayından çıkarılarak hazırlanan cevabın yayımlanmasına başlanır.

4) Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İçerik veya yer sağlayıcının tüzel kişi olması halinde, bu fıkra hükmü yayın sorumlusu hakkında uygulanır.

2) SineTürkiye, kurumsal bir e-posta veya beyanname ile doğrudan verdiği veya vermediği kopyalama izinlerini yeni bir beyanname ile sınırsız olarak iptal etme, izinleri kaldırma hakkına sahiptir.

3) Bu site, SineTürkiye’ye ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler, tamamen ya da kısmen SineTürkiye ve/veya başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından da korunmaktadır. SineTürkiye, maddi tazminat haklarını kullanmayı saklı tutar.

4) SineTürkiye (sineturkiye.com) sitesinde bulunan bir içeriğin, telif hakkınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, [email protected] adresine e-posta yoluyla başvurarak a. bağlantı adresi (link), b. içeriğin telif hakkının size ait olduğu gösteren bilgi/belge/kanıt evraklarını gönderebilirsiniz. Söz konusu içerik, editörlerimiz ve hukuk büromuz tarafından en kısa süre içinde incelenecek, gerekli görüldüğü takdirde içerik yayından kaldırılacak ve tarafınıza bilgi verilecektir.